SİSTEM DÜŞÜNCESİ, BİLİMİVE EĞİTİM SORUNLARIYLA İLİŞKİLERİ

14/04/2017 13:00
Turkey

 
  ''Sistem düşüncesi en kısa haliyle 'bir sorunu, bir olguyu soyutlanmış parçalarına ayırmak yerine, bir bütün olarak ele almak' olarak tanımlanabilir: 'Sistemin parçaları bir bütün halinde parçaların toplamına eşit değildir'. Felsefi olarak 'atomizm' ya da indirgemeciliğin tersi, onlara bir anti-tez olarak gelişmiş. Bu anti-tez çizginin izleri çok eskide antik felsefelerde var, ama asıl büyük 'sistemik' gelişmeler son yüzyılda yaşanmış. Modern sistem bilimi ve uygulamaları ise özellikle son çeyrek yüzyılda mikrobilgisayar devrimiyle birlikte büyük ivme ve popülerlik kazanmış durumda, çünkü 'tümün analizi' (modellenmesi vb) ancak çok hızlı ve yaygın mikrobilgisayarlarla mümkün oldu.Yukarıdaki noktalar, sistem yaklaşımının eğitim sorunlarıyle iki tür temel ilişkisini ortaya çıkarıyor: i- bir yaklaşım olarak sistem felsefesinin eğitim verme tarzımız, konular ve derslerin tanımlanması (müfredat), zorunlu ders/seçmeli ders, uzmanlaşma, branşlaşma.gibi temel/makro tasarım sorularına kendine özgü yanıtları, önerileri, ii- son birkaç onyılda özellikle yaygınlaşan 'sistemik araçların' (modellerin, oyunların.) derslerimizde kullanımı, yanı standart derslerimizin bu araçlarla farklı ve belki daha verimli işlenebilmesi''.

Yaman Barlas bu sohbette yukarıdaki iki boyutta sistem düşüncesinin eğitim sistemimize olası (belki yararlı) etkileri üzerine kişisel görüşlerini paylaşacak.