Sosyal Politika Seminerleri: Kadınsız Kentler

07/03/2018 14:00
Turkey

Ayşegül Yakar Önal, ortak yazarları arasında bulunduğu Kadınsız Kentler kitabı üzerine bir sunum yapacaktır. Çalışma Türkiye'de kamu politikalarını yerel yönetim düzeyinde Dirlik Temelli Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme (DTCDB) yaklaşımıyla ele alarak, belediye hizmet ve harcamalarının ne kadarının toplumsal cinsiyet dirliğine (gender well-being) dönüştüğünü araştırmaktadır. Çalışmada Birleşmiş Milletler Ortak Programı (BMOP) Kadın Dostu Kent Projesi (KDKP) kapsamındaki Kars, Şanlıurfa, Nevşehir, İzmir, Samsun ile bu kapsamda olmayan komşu kentler, sırasıyla Erzurum, Diyarbakır, Kayseri, Manisa, Ordu'nun belediye plan, program ve bütçeleri kadınların yapabilirlikleri temelinde karşılaştırılmıştır. Çalışmanın ilk aşamasında bu kentlerdeki belediyelerin politika metinleri ile bütçe belgeleri incelenerek toplumsal cinsiyet denetimi yapılmış, yapabilirliklerle ilişkilendirdiğimiz bütçe matrisleri oluşturularak kaynak dağılımları irdelenmiştir. İkinci aşamada ise bu kentlerde hem yerel kamu hizmetlerini sunanlar ile hem de bu hizmetlerin yararlanıcısı konumundaki kadınlar ile yüz yüze görüşmeler ve/veya grup toplantıları gerçekleştirilmiştir. Böylelikle yerel politika tasarımı ve uygulamasının bu hizmetlere erişim olanakları ile örtüşüp örtüşmediği, öncelikle kadınların yapabilirlikleri açısından incelenmiştir. Bulgularımız ışığında KDK taahhüdü olan ve olmayan kentlerde yerel yönetim politikalarının toplumsal cinsiyet dirliğine etkisi karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiş ve politika önerileri sunulmuştur.

Ayşegül Yakar Önal

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü'nden Lisans (1990) ve İktisat dalında Yüksek Lisans (1995) derecelerini aldı. Doktorasını "Kentsel Toprak Rantı Teorileri ve Bir Uygulama: İstanbul Esenkent Örneği" başlıklı tezi ile İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Maliye bilim dalında tamamladı (2002). 2013 yılında Maliye bilim alanında Doçent unvanını aldı. 1993 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde çalışmaktadır. Kent ekonomisi, yerel yönetimler maliyesi, vergileme-birikim-bölüşüm ilişkileri ve toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme konularında yurtiçinde ve yurtdışında bildiri sunmuş, araştırmaları yayımlanmış, toplantılar düzenlemiştir. Kadınsız Kentler başlıklı ortak yazarlı kitabı 2013-2014 döneminde Dirlik Temelli Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme kapsamında araştırmacı olarak yer aldığı TÜBİTAK-SOBAG 1001 araştırma projesinin ürünüdür.

Sosyal Politika Seminerleri sosyal politika alanında önemli çalışmalara imza atan araştırmacı ve akademisyenlerin bu alandaki güncel tartışmalara katkı sundukları ve/veya güncel araştırmalarını akademik kamuoyu ile paylaştıkları bir platformdur. Seminerler Sosyal Politika Yüksek Lisans Programı'nın Lisansüstü Semineri (SPL 579) dersi kapsamında gerçekleştirilmektedir. Seminerler tüm Boğaziçi Üniversitesi mensuplarına açıktır.