TÜRKİYE'DE BİZANS ÇALIŞMALARI YENİ ARAŞTIRMALAR FARKLI EĞİLİMLER

18/03/2016 09:00
19/03/2016 19:30
Turkey

 

 

TÜRKİYE’DE BİZANS ÇALIŞMALARI:

YENİ ARAŞTIRMALAR, FARKLI EĞİLİMLER

 

 

18 MART 2016, CUMA

 

9:00    kayıt

9:15     Açılış

Gülay Barbarosoğlu, Rektör

Nevra Necipoğlu, Merkez Müdürü

 

9:30    BİZANS DÖNEMİ ArkeolojİSİNde Yöntem

Oturum Başkanı: Ebru Parman

 

Suna Çağaptay, “Bizans Arkeolojisinin Nabzını Tutmak: Son 20 Yılda Türkiye’de Bizans Arkeolojisi ve Mimari Tarih Çalışmaları”

 

Alessandra Ricci, “Bizans’ı Yeniden Keşfetmek: Küçükyalı ArkeoPark Projesi ve Orta Bizans Dönemi Manastır Kültürü”

 

10:05   Kentten Taşraya Arkeolojİk Gözlemler

Oturum Başkanı: Engin Akyürek

 

Yelda Olcay Uçkan, “Bizans Dönemi Kazı Çalışmalarına Kent Bütününde Bakmak”

 

Inge Uytterhoeven ve Martin Seyer, “A Late Antique and Byzantine Lycian Town ‘Brought to the Surface’: The Architectural Survey of the Eastern City of Limyra”

 

Bülent İşler, “Antalya’nın Demre İlçesi, Alacadağ Çevresinde Yürütülen Bizans Araştırmaları”

 

Nilay Çorağan, “Gesi’de Bizans Gündelik Yaşamı: Sivil Mimari Örnekleri”

 

11:15   KAHVE ARASI

 

11:30   Peyzaj Arkeolojİsİ bağlamında denİz, ada ve kara

Oturum Başkanı: Anestis Vasilakeris

 

Günder Varinlioğlu, “Boğsak Arkeolojik Yüzey Araştırması:Taşucu Körfezinde Yerleşim ve Arkeolojik Peyzaj”

 

Luca Zavagno, “Beyond the Periphery: The Islands of the Byzantine Empire in the Early Middle Ages”

 

Nikos Tsivikis, “Exploring the Urban and Rural Historical Landscape of Byzantine Amorium”

 

12:25   Epİgrafİk Verİler ışığında Bİzans Dönemİnde Anadolu  

Oturum Başkanı: Inge Uytterhoeven

 

Mustafa H. Sayar, “Toroslarla Akdeniz Arasında Yeni Bir Hayat: Ovalık Kilikya Yerleşim Coğrafyası Çalışmaları Örneğinde Erken Bizans Kırsal Yerleşmelerinde Mimari ve Epigrafi Arasındaki İlişki”

 

Turgut Saner ve Batu Bayülgen, “Braniewo Yazıtı ve Zenonopolis Kalıntıları”

 

Bülent Öztürk, “Epigrafik Buluntular Işığında Doğu Bithynia’nın Bizans Dönemi Yaşamına Bir Bakış”

 

13:30   ÖĞLE YEMEĞİ

 

14:45   Bİzans Tarİhçİlİğİnde Yöntem: Eskİ Kaynaklar, Yenİ      Yaklaşımlar

Oturum Başkanı: Çiğdem Kafescioğlu

 

Nevra Necipoğlu, “14.-15. Yüzyıl Bizans Kilisesi Mahkeme Belgeleri Işığında Konstantinopolis’in Sosyal Topografyası ve Tarihi”

 

Melek Delilbaşı, “Son Dönem Bizans Tarihi için Osmanlı Tahrir Defterlerinin Önemi”

 

Aslıhan Akışık, “Mikhail Apostolis’in Περὶ Τριάδος Diyaloğu Işığında Laonikos Chalkokondyles’in Kimliği Sorusunun Yeniden Değerlendirmesi”

 

15:40   Bİzans Dönemİnde doğu Akdenİz’de Tİcaret  

Oturum Başkanı: Nergis Günsenin

 

Koray Durak, “Bizans Ticaret Tarihi için Yeni Kaynak Arayışında”

 

Sinan Mimaroğlu, “Amphora Buluntuları Işığında Geç Antik Dönemde Doğu Akdeniz’de Deniz Ticareti”

 

16:15   Bİzans Sanat Tarİhİnde Yöntem

Oturum Başkanı: Ayla Ödekan

 

Tolga B. Uyar, “Tarihi Kaynak Olarak Anıtsal Bizans Resim Sanatı”

 

Ivana Jevtic, “The Value of Interior and Exterior Space in Late Byzantine Church Buildings: Some Thoughts about their Decoration”

 

Raffaele D’Amato, “Byzantium as a Part of the Turkish Cultural Heritage: Discussion and Analysis of the Byzantine Military Material in Turkey”

 

17:10   KAHVE ARASI

 

17:25   Bİzans Yapılarının Tanımlanması

Oturum Başkanı: Yelda Olcay Uçkan

 

Zeynep Mercangöz, “Bizans Arkeoloji Verilerini Okumak”

 

Elif Keser-Kayaalp, “Dara/Anastasiopolis’teki Mozaikli Yapı ve İşlevi Üzerine Düşünceler”

 

18:00   Bİzans’ta Kutsalın Yerİ: Dİnİ Yapılar ve İşlevlerİ  

Oturum Başkanı: Zeynep Mercangöz

 

M. Sacit Pekak, “Niğde (Andabalis-Eski Andaval)’deki Konstantin ve Helena Kilisesi”

 

Gülgün Köroğlu, “Sinop’taki Bizans Dönemi Kilise ve Mezarları”

 

 

A. Ceren Erel, “Amorium Antik Kenti, Yukarı Şehir B Bazilikası Çalışmaları”

 

Mustafa Şahin, “İznik Gölü Bazilika Kalıntısı Sualtı Yüzey Araştırması”

 

Gökçen Kurtuluş Öztaşkın, “Olympos Örneğinde Piskoposluk Saraylarının Yerleşim Şeması Üzerine Düşünceler”

 

Elif Tül Tulunay, “İzmir İli Nif Dağı’nda Yeni Keşfedilen Bizans Yapı Grubu”

 

Halûk Çetinkaya, “Türkiye’nin Avrupa’daki İlk Arkeolojik Kazısı: Ulpiana/Kosova’daki Erken Hıristiyanlık Dönemi Buluntuları”

 

 20:00   AKŞAM YEMEĞİ

 

 

 

19 MART 2016, CUMARTESİ

 

 

9:30    Bİzans Küçük Objelerİnde Teşhİs, Sınıflandırma, İşlev

Oturum Başkanı: Meryem Acara Eser

 

Zeliha Demirel Gökalp, “Bizans Küçük El Sanatları Sorunları ve Amorium Kazı Buluntuları Örneğinde Bir Değerlendirme”

 

Oğuz Tekin, “Bizans Terazi Ağırlıkları: Teşhis ve Tarihlendirme”

 

Brigitte Pitarakis, “Orta Bizans’ta Templon’un Gelişimi ve Aydınlatma Öğelerinde Yenilik”

 

Daniş Baykan, “Nif Dağı Kazısı / Başpınar Bizans Yapı Grubu Metal Buluntuları”

 

Zeynep Çakmakçı, “Yeni Buluntular Işığında Ortaçağ Bizans Camcılığında Form ve İşlev”

 

Muradiye Öztaşkın, “Bizans Dönemi Seramik Kap Formlarının Terminolojisi Üzerine”

 

11:15   KAHVE ARASI

 

 

 

11:30   Taşınabİlİr Objelerde Devlet ve din: Bİzans Mühürlerİ ve

            Sİkkelerİ

Oturum Başkanı: Oğuz Tekin

 

Vera Bulgurlu, “Marmaray-Metro Yenikapı/Theodosius Limanı Kazısı Bizans Kurşun Mühürleri”

 

Nilgün Elam, “Ankara, Edirne, Eskişehir, Kars ve Trabzon Arkeoloji Müzelerindeki Yayınlanmamış Sigillografik Materyal Üzerine Gözlemler”

 

Ceren Ünal, “Bizans Sikkelerinde Kutsal Kişi Tasvirleri”

 

12.25   Bİzans’ta Su: Hamamlar, Sarnıçlar, Su Kemerlerİ   

Oturum Başkanı: Günder Varinlioğlu

 

Hasan Buyruk, “Geçmişten Günümüze Anavarza Su Kemerleri”

 

Oğuz Koçyiğit, “Şehir Hamamlarından Saray Hamamlarına: Bizans Dönemi Anadolu’sunda Basit Sıra Tipi Hamamlar”

 

Kerim Altuğ, “Bizans İstanbul’unda Mimari Yapım Teknikleri ve Devşirme Malzeme Kullanımı: Sarnıçlar Üzerinden Bir Değerlendirme”

 

13:20   ÖĞLE YEMEĞİ

 

 

14:30   Düşmanı Durdurmak: Bİzans’ta Askerİ Mİmarİ 

Oturum Başkanı: Zeynep Ahunbay

 

Nisa Semiz, “İstanbul Deniz Surları’nın Durumlarının Değerlendirilmesi”

 

Emine Tok, “Aşağı Kaystros Vadisi’nde Türkmen Akınlarına Karşı bir Sığınak: Keçi Kalesi”

 

 

 

 

 

 

15:05   Bİzans’ın Doğu Sınırı ve Ötekİ  

Oturum Başkanı: Nevra Necipoğlu

 

Ahmet Altungök, “Antik Roma-İran İlişkileri Bağlamında Bizans-Sasani Devlet ve Toplum Yapısının Ortak Özellikleri”

 

Kutlu Akalın, “VI.-VII. yy’da Roma’nın ‘Doğu’ Sorunu ve Politikası üzerine Eski ve Yeni Araştırmalar ve Tespitler”

 

Mustafa Daş, “Türk-Bizans Münasebetlerinde Kültürel Etkileşim Üzerine Bazı Tespitler”

 

Buket Kitapçı Bayrı, “Taam, Şölen, Oruç ve Bizanslı Öteki  (13.-15. yy)”

 

16:15   KAHVE ARASI

 

16:30   Bİzans’tan Selçuklu ve Osmanlı’ya Anadolu’da Dönüşümler

Oturum Başkanı: Oya Pancaroğlu

 

Burcu Erciyas, “Komana'da Bizans'tan Selçuklu'ya Geçişte Kimlik, Nüfus Dinamikleri ve Kırsal Ekonomi”

 

Yaman Dalanay, “Bizans ve Osmanlı Dönemlerinde Efes”

 

17:05   Geç Antİkçağ ve Geç Bİzans: Perİyodİzasyon ve Sorunları

Oturum Başkanı: Koray Durak

 

Turhan Kaçar, “Geç Antikçağ vs. Erken Bizans?”

 

Anestis Vasilakeris, “Phenomenon of Lateness in Palaeologan Artistic Production”

 

17:40   Yİrmİncİ Yüzyılda Bİzans  

Oturum Başkanı: Chryssi Sidiropoulou

 

Pınar Üre, “Çift Başlı Kartalın Rusya Serüveni: Rusya İmparatorluğu’nda Bizans Çalışmaları ve İstanbul Rus Arkeoloji Enstitüsü Örneği”

 

 

Murat Keçiş, “Bizans’ın Doğu Ucu: Trabzon İmparatorluğu İle İlgili Yapılan Çalışmalar Hakkında Bir Değerlendirme”

 

İlker Mete Mimiroğlu, “Anthony Bryer: Karadeniz’in Yaylalarındaki Bir İngiliz Araştırmacı”

 

Ferhan Kırlıdökme Mollaoğlu, “Çağdaş Yunan Edebiyatında ‘Bizans’ Algısı: Penelope Delta’nın Romanları Üzerinden Bir İnceleme”

 

18:50   KAPANIŞ

Nevra Necipoğlu ve Koray Durak

 

 

 

20 MART 2016, PAZAR

 

11.30   Küçükyalı ArkeoPark Gezisi

(Araçlar Boğaziçi Üniversitesi’nden 10:30’da hareket edecektir.)